U18 NPYL Player Profiles

38 Thomas Sutton

Thomas Sutton

39 Max White

Max White

40 Bailey Pimentel

Bailey Pimentel

41 Lucas Camilleri

Lucas Camilleri

42 Ben Raatz

Ben Raatz

43 Charlie Jones

Charlie Jones

44 Aidan Dennis

Aidan Dennis

45 Luke Sauer

Luke Sauer

46 Luke Allen

Luke Allen

47 Jacob Gjorsevski

Jacob Gjorsevski

48 Jayden Casella

Jayden Casella

49 Tristan Maher

Tristan Maher

50 Louie Zabala

Louie Zabala

51 Thomas Potts

Thomas Potts