1st Womens FSL Player Profiles

1 Courtney Williams

Courtney Williams

2 Dione King

Dione King

3 Bianca Batten

Bianca Batten

4 Monique Elliot

Monique Elliot

6 Analise Limnios

Analise Limnios

5 Georgia Palmer

Georgia Palmer

7 Jennifer Bennett

Jennifer Bennett

8 Jessica Thorley

Jessica Thorley