1st Grade NPL Player Profiles

1 Nathan Denham

Nathan Denham

Goal Keeper

3 Takuya Murayama

Takuya Murayama

Defender

4 Steve Kayes

Steve Kayes

Midfielder

5 Nick Littler

Nick Littler

Defender

6 Matthew Gordon

Matthew Gordon

Defender

7 Jack Press

Jack Press

Forward

8 Christopher McStay

Christopher McStay

Midfielder

9 Tomohiro Kajiyama

Tomohiro Kajiyama

Forward

10 Joshua Da SIlva

Joshua Da SIlva

Forward

11 Nathan Elasi

Nathan Elasi

Forward

12 Blair Brown

Blair Brown

Defender

13 Jeremy Cox

Jeremy Cox

Forward

14 Patrick OShea

Patrick OShea

Midfield

15 Kevin Lopes

Kevin Lopes

Forward

17 Claudio Fabiano

Claudio Fabiano

Defender

19 Callum Fitzpatrick

Callum Fitzpatrick

Defender

21 Niki Loe

Niki Loe

Goalkeeper

25 Wade Oostendorp

Wade Oostendorp

Defender

30 Lachlan Everett

Lachlan Everett

Midfielder

36 Matthew Stuart

Matthew Stuart

Defender